فرش Axminster

  • Axminster Carpet

    فرش Axminster

    فرش Axminster یکی از فرشهای جهانی برای استفاده از امکانات هتل بر اساس تراکم بافته شده قابل تنظیم و طراحی و رنگهای سفارشی است.