رزرو حمل و نقل

رزرو حمل و نقل

نزدیک به پایان تولید ، مدیر تامین ما اطلاعات بسته بندی تقریبی را به متخصص تدارکات ارائه می دهد.

متخصص تدارکات ما هزینه و زمان حمل و نقل را به تیم فروش یا مشتریان ما 2 یا 3 گزینه بررسی و توصیه می کند.

پس از دریافت تأیید از مشتریان ، اولین محموله را رزرو می کنیم.