آهنگ تولید

آهنگ تولید

پس از تأیید سفارش از مشتری ، مدیر تامین ما دستورالعمل تولید را به بخش تولید صادر می کند و کل فرایند تولید را دنبال می کند و مشتری ما را به ویژه برای محصول سفارشی به روز می کند.

ما مشتریان خود را در مورد هر گونه مشکل یا تأخیر در تولید مطلع می کنیم و جایگزین ها و راه حل های خود را توصیه می کنیم.